Isten megváltó terve az embereknek

 

      A Bibliában azt olvassuk, hogy Isten a saját képmására teremtette meg az embert a kezdetekben. (lásd 1 Mózes 1:27) Ebben az időben Isten és ember tökéletes harmóniában éltek egymással egy tökéletes világban. Ekkor a kígyó (Lucifer/Sátán), aki egy bukott angyal és hatalmasabb akart lenni Istennél, megkísértette Ádámot és Évát a két legnagyobb hazugságot felhasználva, amit ember valaha hallott. Ezek voltak azok a hazugságok: „Dehogy haltok meg!” és „olyanok lesztek, mint az Isten”(lásd 1 Mózes 3:4-5 & 5 Mózes 4:39) Ádám és Éva készségesen elhitték Lucifer hazugságait és elvetették Isten tervét és számukra adott utasítását. Ekkor lépett be a bűn az emberiség történetébe. (lásd Róma 5:12)

       Később azt olvashatjuk a Bibliában, hogy mivel Isten tiszta és szent, ezért nem maradhat bűn a jelenlétében. (lásd Habakuk 1:13, Jelenések könyve 21:27 & Zsoltárok 97:2)  Így mivel Ádám és Éva, azt követően pedig minden ember a bűn és a lázadás útjára tért (lásd Róma 3:10, 3:23 & 6:23) egyszerűen az igazság követeli meg az Istentől való elszakadásunkat.

       Ádámtól és Évától kezdve napjainkig, a Biblia több évezreden át rögzíti az emberiség azirányú erőfeszítéseit, hogy saját erejéből Istenhez legyen hasonló, vagy, hogy visszatérjen Istenhez. Ezek a törekvések, bármily buzgók legyenek is, soha nem voltak sikeresek, eleve kudarcra vannak ítélve, mert az ember a bűnös természetével saját erejéből nem képes elérni Isten mércéjét, ami az abszolút tisztaság és bűntelenség. (lásd Ézsaiás 64:5)

Hogyha tehát a történelem során bizonyosságot nyert, hogy az ember nem válhat istenné és vissza sem fordulhat Istenhez a saját erőfeszítéséből, akkor van-e reménységünk arra, hogy megmeneküljünk bukott és bűnös helyzetünkből és tökéletlen világunkból? A válasz harsogó Igen! (lásd Róma 5:8)  És erről szól a kereszténység.

            Isten az Ő végtelen kegyelméből és szeretetéből módot adott rá. (lásd János 14:6, 5:24, Apostolok Csel. 4:12, & Efezus 2:8-9)  Nagy árat fizetett érte, de ez volt az egyetlen mód arra, hogy áthidalja azt a szakadékot, amit a bűn hozott létre ember és Teremtője között. (lásd Zsidók 9:22) . Isten az ő egyszülött és bűntelen fiát váltságul adta azért, hogy megfizesse az árat, hogy mi megszabaduljunk a kárhozattól és az Istentől való elszakítottságtól, a bűneink következményétől. (Lásd 2 Kor. 5:21 & János 3:16)

       Jézus Krisztus önkéntes áldozata a kereszten méltónak bizonyult arra, hogy minden embert megtisztítson a bűntől és az Istentől való elszakítottságtól, (lásd 1 János 1:7)ő mégsem kényszerített soha senkit arra, hogy elfogadja ezt az ajándékot. De mindenkinek felajánlja, aki vágyik rá és kéri. (lásd Róma 10:9 & 13 & Máté 10:32) Királyoknak és szegényeknek is ugyanúgy Krisztushoz kell menniük. „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” (Efezus 2:8) Sokan ezen kívül még jócselekedetekhez, igaz tettekhez, templomi tradíciókhoz, felekezetekhez való csatlakozáshoz kötik a mennybe való bejutást (lásd Titus 3:5 & Róma 3:28); de erre a Biblia egyértelműen azt mondja, hogy az ellenkező hatása lesz. Hiszen, ha hozzá akarunk tenni valamit a kegyelemhez, akkor a “kegyelem már nem is kegyelem”. (Lásd Róma 11:6 & Galata 5:4) Csakis alázatos és hálás szívvel fogadhatjuk el Isten kegyelmét, hitünk által. Csakis ott, a kereszt lábánál bocsátja meg Isten a bűneinket, és ott nyerhetünk bizonyosságot, hogy Isten megváltott minket a bűneink miatt megérdemelt büntetésünkből.

      Isten megváltó tervének ezt a rövid magyarázatát azért kaptad, hogy te is ahhoz a személyhez jöhess, aki jobban szeret, mint ahogyan azt el tudod képzelni; már, ha te is szeretnél hozzá térni. Az alább felsorolt lépések segítenek neked ebben. Mondd el Istennek imádságban, hogy kész vagy elfogadni Isten egyszülött és bűn nélküli fiának megváltó ajándékát. Itt az ideje, hogy meghozd ezt a döntést. Ez életed legfontosabb döntése; (lásd János 8:24) kérlek, ne vedd tehát félvállról, hiszen talán nem lesz már számodra „később”. (lásd 2 Korintus 6:2

  

      Úr Jézus,

 

               Tudom, hogy bűnös vagyok és rájöttem (a Bibliából) hogy a bűnöm az, ami elválaszt tőled.

            Bocsáss meg bűneimért, el akarok fordulni a rossz utaktól, amiken jártam.

            Mától kezdve, arra kérlek, légy ott az életemben, legyél Uram és életem iránymutató fénye.

            Köszönöm neked, és örömmel elfogadom ingyen, kegyelemből adott ajándékodat, a helyettes áldozatot, amit

            a kereszten hoztál, hogy fizess a bűneimért.

            Köszönöm, hogy megbocsátottad a bűneimet és megmentetted a lelkemet.

 

   Őszintén, legjobb szándékom és tudásom szerint elmondtam a fenti imát. Megértettem, hogy nincs más feltétele annak, hogy keresztény legyek; de az élet igazi célja és értelme akkor valósul meg, ha önként lemondok a magam akaratáról és hagyom, hogy Jézus Krisztus akarata valósuljon meg az életemben. Engedelmességemmel az életemen lévő áldás növekszik majd ezen a földön és a mennyben is, és a Bibliát olvasva tudásomban és a keresztény hit életemre való alkalmazásában növekedhetek majd.

     Bár egy darab papír aláírásának semmi köze a megváltáshoz, mégis segítségedre lehet később újra visszaemlékezni döntésedre vagy Krisztus melletti elkötelezettségedre.      

 

          Én (aláírás)_______________________, elolvastam a fenti üzenetet és szeretném megerősíteni, hogy

          elfogadtam Jézus Krisztust, Megváltómként és életem uraként.

 

          Én (aláírás)_______________________, elolvastam a fenti üzenetet és nem döntöttem úgy, hogy

          elfogadom Jézus Krisztust, Megváltómként és életem uraként.

 

*Megjegyezzük (Máté 12:30) hogy ha nem hozol döntést Jézus Krisztusról és a vele való kapcsoltadról az olyan, mint ellene dönteni. Bár Istenünk sokszor ad második esélyt, nem dönteni egyenlő a nemmel való döntéssel.                  

                                  Bibliai idézetek

                                      (Kérlek, olvasd el ezt az oldalt is!)

 

1 Mózes 1:27    „Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.”

 

1 Mózes  3:4-5  „De a kígyó ezt mondta az asszonynak: Dehogy haltok meg! Hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle,

                                megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz.”

 

5 Mózes 4:39   „Tudd meg azért ma, és szívleld meg: az ÚR az Isten fenn a mennyben és lenn a földön, nincs más!”

 

Róma 5:12       „Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal,                            hogy mindenki vétkezett.”

 

Hab 1:13         „Szemed tiszta, nem nézheti a rosszat, nem tudod elnézni az elnyomást.”

 

Jel  21:27        „ tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek”     

 

Róma 3:10      „amint meg van írva: "Nincsen igaz ember egy sem”

 

Róma 3:23      „mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.”

 

Róma 6:23      „Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.”

 

Ézsaiás 64:5/a  „Mindnyájan olyanok lettünk, mint a tisztátalanok, minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha.

 

Róma 5:8        „Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.”

 

János 14:6      „Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.”

 

ApCsel 4:12    „és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által

                       üdvözülhetnénk.”

 

Zsidók 9:22    „A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat

 

János 5:24     „Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van;

                       sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe

 

Efezus 2:8-9  „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy

                         senki se dicsekedjék.

 

Titus 3:5        „nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket…”

 

Róma. 3:28    „Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember, a törvény cselekvésétől függetlenül.”

 

Róma. 11:6    „ha pedig kegyelemből van, akkor már nem cselekedetekért, mivel a kegyelem akkor már nem volna kegyelem.

 

Galata  5:4    „Akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestek.

 

2 Korinthus. 5:21 ”Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.”

 

János 3:16     „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete

                        legyen.

 

1 János 5:12  „Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.

 

1 János 1:7    „...Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

 

Róma. 10:9    „Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.

 

Lukács 11:9   "Én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.”

 

Jer. 29:13      „Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám.

 

2 Korinthus 7:10 „Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre...”

 

Róma 10:13   „...Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.”

 

Máté 10:32    "Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt

 

János 8:24     „... ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben."  

 

2 Korinthus 6:2 „...Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!"  

 

Máté. 12:30   „Aki nincs velem, ellenem van...”

 

* Ha még nem rendezted az örök élet kérdését és kapcsolatodat az Úr Jézussal, kérlek olvasd el újra az előző oldalon található imát és teljes bizalommal add oda magad Jézusnak! Ő szeret téged és szeretné, ha elfogadnád a kegyelmét és áldozatát, amit már meghozott azért, hogy megszabadítson téged a bűneidtől. Most vár rád (2 Korinthus 6:2), de a Biblia azt írja, hogy eljön majd az az idő mikor már nem várhat tovább. Kérlek, hogy ne halogasd el a döntést úgy ma, hogy esetleg a Pokolban ébredj az örökkévalóságra. Most van kiút. Jézus Krisztus. Most rajtad a sor, hogy elfogadd vagy visszautasítsd Krisztus váltságát, amit hozott érted és kész légy elhagyni a régi bűnös és lázadó életmódod. Ezt nem kell segítség nélkül tenned. Ha akarod és kéred őt, akkor fog küldeni valakit, aki segít, hogy új életed ösvényén járj. Olvasd a Bibliát, imádkozz, imádd Istent és tanulmányozd az igét más Bibliában hívő keresztények társaságában