Boży Plan Zbawienia

               Biblia mówi nam, że Bóg nas stworzył na swoje podobieństwo(Moj.1,27) W tym czasie Bóg i człowiek byli w doskonałej harmonii, w idealnym świecie. Wtedy diabeł(Lucyfer/Szatan), upadły anioł, chciał tych wszystkich rzeczy  by stać się taki jak sam jak Bóg. Zwiódl on Adama i Ewę największymi dwoma klamstwami,jakie kiedykolwiek zostaly powiedziane. Oto te klamstwa:”Na pewno nie umrzecie”i „Będziecie jak bogowie” (zob.1Moj. 3:4-5 & 5Moj.4:39). Adam i Ewa z radością przyjęli kłamstwa Lucyfera i odrzucili Boży plan i instrukcje dla siebie. W ten sposób do życia ludzkiego wkroczył grzech.(Rzymian,5,12).

               Dalej uczymy się z Biblii, ze dzięki Bożej czystości i świętości, On nie może akceptować grzechu w Swojej obecności (zob. Habakuk 1:13 & Psalm 97:2) wiec Adam i Ewa, a nastepnie cała rasa ludzka, wybrali drogę grzechu i buntu. (zob. Rzymian 3:10, 3:23 & 6:23 ) sprawiedliwymjest fakt,ze grzech separuje nas od Boga.

               Od czasów Adama i Ewy po współczesny, Biblia pokazuje kilka tysiecy lat ludzkich trudów chodzenia Jego sciezkami, upodabniania się do Niego lub jednoczenia się z Nim,poprzez wysilki.Te wysilki,bez wzledu na to jak bardzo dazy się do ich osiagniecia, nigdy nie zadzialały,i nigdy nie zadziałaja ponieważ czlowiek ze swoja grzeszna natura nie jest w stanie dosięgnąć Bożych standartów absolutnej czystości i bezgrzeszności.(zob.Izajasz 64:6

               Jezeli historia tak jasno udowadnia, że człowiek nie może być jak Bog, ani nawet wrócic do Boga poprzez własne wysiłki, czy jest jakaś nadzieja, że możemy uciec z tego grzesznego,upadlego stanu, z tego niedoskonałego świata, w którym żyjemy?Odpowiedź brzmi:TAK! (zob.Rzym. 5:8).  Na tym polega chrzescijaństwo.

               Bóg w swojej nieskończonej łasce i miłości dał nam drogę(zob. Ew.Jan 14:6, 5:24, Dz.Ap. 4:12, & Efezjan 2:8-9)  Była to kosztowna droga,ale jedyna by odbudowac most między oddzielonym przez grzech człowiekiem a jego stworzycielem. (zob. Hebr. 9:22) Bóg dał swojego jednorodzonego i bezgrzesznego Syna jako okup warty zapłaty ceny niezbędnej do uwolnienia nas od potępienia,i przerwania separacji od Boga  spowodowanej grzechem. (zob. 2 Kor. 5:21 & Ew.Jana 3:16)

               Mimo ofiary Jezusa na krzyżu była warta oczyszczenia wszystkich ludzi z wszytkich grzechów i uwolnienia od sepracji od Boga na zawsze(zob. 1 Jan 1:7),Bóg nigdy nikogo nie zmusił by przyjac ten dar. On ofiarowuje to kazdemu,kto tego pragnie i prosi o to. (zob. Rzymian 10:9 & 13 & Ew.Mat. 10:32)  Jest jedna  droga do Jezusa, którą przychodzą i krolowie i nędzarze. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;  nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.” (Efezjan 2:8).

               Wielu chce dodać dobre uczynki, sprawiedliwe czyny, tradycje koscielne czy przynależność do kościoła do ścieżki zbawienia. (zob. Tytus 3:5 & Rzymian 3:28); lecz w Biblii jasno jest napisane, że czyniąc to odniesiemy efekt odwrotny.Bojeśli dodamy cokolwiek do łaski, łaska nie jest już łaską. (zob. Rzymian 11:6 & Galacjan 5:4). Tylko pokornym i wdzięcznym sercem otrzymujemy łaskę, przez wiarę. I tylko tam, u stóp krzyża, gdzie możemy odpocząć w pewnosci zbawienia od kary na jaką zasługujemy,przez grzechy, które popełnilismy.

               Ten komunikat o Bożym planie zbawienia, jest napisany dla Ciebie, abyś i Ty mógł przyjść do tego, który kocha Cię bardziej niż możesz to sobie wyobrazić, jeżeli jest to Twoim pragnieniem.Poniższe kroki poprowadzą Cię .Powiedz Bogu w modlitwie, ze chcesz przyjąć oczyszczający dar, Jego jedynego i bezgrzesznego Syna. Teraz jest czas na Twoją decyzje.

To jest najważniejsza decyzja w Twoim zyciu(zob. Jan 8:24),proszę nie traktuj tego niepoważnie, może nie być więcej „później”.

 

Panie Jezu,

Widzę mój grzech,i zdaęe sobie sprawę (przez twoje slowo), że to on oddziela mnie od   Ciebie.Przepraszam, za mój grzech, i za pragnienie złych dróg.Dziekuje Ci, i akceptuje Twój dar, kosztowną zastępczą ofiarę, którą za mnie dałeś na krzyżu,by zapłacic za moje przewinienia.

Dziekuje za wybaczenie mi i zbawienie mojej duszy.

 

               Szczerze się modliłem powyższą modlitwą.Wiem,że nie ma innych wymagań by stać się chrześcijaninem, ale prawdziwy sens i cel, jest w tym, bym nie żył ja, ale pozwolił Jezusowi żyć przeze mnie.Bóg błogosławi mi w tym zyciu, jak i błogoslawienstwa czekaja na mnie w niebie, ponieważ wzrastam w wierze czytajac Słowo Boze.

               Mimo,ze podpisanie kawałka papieru nie ma nic wspólnego ze zbawieniem, może być ono Tobie przydatne, byś pamietał o swej decyzji oddaniu się Chrystusowi lub odmowy oddania się Mu.

Ja(podpisz się)____________________,przeczytałem ta wiadomość,i chcę potwierdzić moją przynalezność do Jezusa Chrystusa, jako Zbawiciela i Pana mojego życia.

Ja(podpisz się)____________________,przeczytałem tę wiadomosc,i potwierdzam, że nie przyjmuję Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela.

 

*Zauważ (Ew.Mateusza 12:30), że nie podejmując decyzji, dotyczącej Jezusa Chrystusa, i Twojej relacji z Nim, podejmujesz  decyzję negatywną,przeciwko Niemu.  Nawet teraz Bóg jest Bogiem drugiej szansy, nie podjęcie decyzji oznacza”NIE”

 

                                              Wersety Biblijne Proszę,przeczytaj i to

 

1Moj.1,27     I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich.

 

1Moj 3:4-5   Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, (5) lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam

       oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.

 

5Moj. 4:39   Dowiedz się tedy dzisiaj i weź to sobie do serca, że Pan jest Bogiem na niebie w górze i na ziemi w dole, nie ma innego!

 

Rzym 5:12    Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć

                     przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli

 

Hab 1:13      Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło, nie możesz spoglądać na bezprawie...

 

Rzym 3:10     jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego

 

Rzym 3:23     gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej

 

Rzym 6:23     Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

 

Izaj 64:6       I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona

 

Rzym 5:8      Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł

 

Ew.Jan 14:6 Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie

 

Dz.Ap 4:12   I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które

                     moglibyśmy być zbawieni

 

Heb 9:22      wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego

                     odkupienia

 

Jan 5:24       Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie

                     stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota

 

Efez. 2:8-9   Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; (9) nie z uczynków, aby się kto nie chlubił

 

Tytus 3:5      zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia

                     oraz odnowienie przez Ducha Świętego,

 

Rzym. 3:28   Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu.

 

Rzym. 11:6   A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską

 

Gal.  5:4       Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia; wypadliście z łaski

 

2 Kor. 5:21   On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.

 

Ew.Jan 3:16  Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał

                      żywot wieczny

 

1 Jan 5:12    Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota.

 

1 Jan 1:7      Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna

                     jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu

 

Rzym. 10:9   Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych,

                     zbawiony będziesz

 

Ew.Łuk. 11:9 A ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.

 

Jer. 29:13      A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem

 

2 Kor. 7:10     Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje; smutek zaś światowy

                      sprawia śmierć

 

Rzym 10:13   Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.

 

Ew.Mat. 10:32 Każdego więc, który mię wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie

 

Ew.Jan 8:24  ...Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to Ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach

 

2 Kor 6:2       ...Oto teraz czas łaski, Oto teraz dzień zbawienia

 

Ew.Mat.12:30  Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza

            

            Jeśli jeszcze nie podjąłeś decyzji co do swego wiecznego przeznaczenia i relacji z Jezusem Chrystusem, proszę wróć do tej modlitwy napisanej na początku i oddaj się Mu w zaufaniu. Jezus kocha Cie i zaprasza byś zaakceptował Jego dar i zapłatę, która już została dokonana.On czeka teraz(2Kor.6,2), ale Biblia mowi nam, ze przyjdzie czas, w którym nie będzie mogł czekac dłuzej.